CoUnTeR-StrikE 1.6
  Komendy
 
Komendy które mozemy wpisac po nacisnienciu ~(tylda):

sv_cheats 1 -uaktywnia tryb cheatów (kodów) , wartość domyślna

name nick -zmienia nicka w grze (w miejsce nick wpisujemy nowy)

cl_showfps 1 -pokazuje liczbe fps (ilość klatek na sekunde)

exit -wyjście z gry do windowsa

kick -wyrzucenie gracza z serwera

timeleft -czas pozostały do zmiany mapy

cl_righthand -przełożenie broni z lewej ręki do prawej

volume 0.5 -regulacja głosności dżwięku ( im wyższa liczba tym głosniej)

allow_spectators 0 -wyłacza możliwość dołączenia się spektatorów do gry

sv_gravity -liczba grawitacja

record nazwa_dema -rozpoczęcie nagrywanie dema

stop -zakończenie nagrywania dema

changelevel nazwa_mapy -zmiana mapy

votemap -głosowanie dotyczące zmiany mapy

nextmap -następna mapa na serwerze

playdemo nazwa_dema -odtwarzanie dema

/top15 -15 najlepszych na serwerze

mp_timelimit -liczba długość rozgrywki na jednej mapie (minuty)

mp_c4timer -liczba ustalamy czas do detonacji bomby (sekundy)

/forgivetk -wpisz jeśli chcesz wybaczyć bratobójcy

/menu -pokazuje sie menu

/me -pokazuje wiadomosci o tobie

/thetime pokazuje czas na servie

/hp -pokazuje ile zycia zostało przeciwnikowi:)


KOMENDY DO ADMIN MODa


admin_ban ksywa / WONid / IP [minuty]: Banuje gracza.
admin_cancelvote: Anuluje aktualnie trwające głosowanie na mapę.
admin_cfg : Wykonuje podany plik konfiguracyjny na serwerze.
admin_chat : Przekazuje wiadomość innym adminom.
admin_csay [kolor] : Pokazuje wiadomość na środku ekranu.
admin_ct : Zmienia drużynę gracza na CT.
admin_denymap : Kasuje wszystkie glosy na daną mape.
admin_disco: Jeśli włączony jest tryb "fun", startuje "dyskotekę".
admin_enableallweapons: Pozwala wszystkim kupować wszystkie bronie.
admin_enableequipment: Pozwala na kupowanie ekwipunku.
admin_enablemenu : Pozwala na kupowanie wszystkiego w podanym menu.
admin_enableweapon : Pozwala kupować podana broń (pozycja) w danym menu.
admin_execall : Wykonuje dana komendę u każdego lokalnie na komputerze.
admin_execclient : Wykonuje podana komende graczowi na komputerze.
admin_execteam : Wykonuje podana komendę całej drużynie.
admin_fraglimit : Ustawia limit fragów na mapie na podana wartość.
admin_friendlyfire : Ustawia wartość zmiennej mp_friendlyfire.
admin_fun on/off : Włącza lub wyłącza tryb "fun".
admin_gag [minuty]: Zabrania graczowi mówić na podany czas.
admin_glow : Powoduje, ze admin świeci na podany kolor.
admin_godmode on/off : Włącza danemu graczowi tryb godmode.
admin_gravity : Ustawia wartość zmiennej sv_gravity.
admin_hostname : Ustawia nazwę serwera.
admin_kick [powód]: Wykopuje gracza z serwera (można podać powód).
admin_listmaps: Pokazuje wszystkie mapy będące w mapcycle.
admin_listspawn: Wypisuje wszystkie nowoutworzone przedmioty.
admin_llama : Zamienia gracza w "lame".
admin_map : Zmienia mapę na podana.
admin_messagemode:Wszystko co gracz powie,będzie traktowane jako komenda
admin_movespawn : Przenosi przedmiot o podanym id w podane miejsce.
admin_nextmap: Pokazuje, jaka będzie następna mapa w mapcycle.
admin_noclip on/off : Włącza przechodzenie przez ściany danemu graczowi.
admin_nomessagemode: Anuluje wynik komendy admin_messagemode.
admin_nopass: Kasuje hasło z serwera.
admin_pass : Ustala hasło na serwer.
admin_pause: Umożliwia pauzowanie gry klawiszem Pause.
admin_psay : Wysyła prywatna wiadomość danemu graczowi.
admin_rcon : Wykonuje dana komendę na konsoli serwera.
admin_reload: Przeładowuje pliki .ini adminmoda na serwerze.
admin_removespawn : Usuwa podany przedmiot.
admin_restart: Restartuje rundę (szybkie przeładowanie mapy).
admin_restrictallweapons: Zabrania wszystkim kupowania czegokolwiek.
admin_restrictequipment: Zabrania wszystkim kupowania ekwipunku.
admin_restrictmenu : Zabrania kupowania wszystkiego z danego menu.
admin_restrictweapon : Zabrania wszystkim kupowania podanej broni.
admin_say : Wyświetla komunikat od admina.
admin_servercfg : Ustawia nowy plik server.cfg na serwerze.
admin_slap : Rzuca graczem w najbliższa ścianę (ze skutkiem śmiertelnym).
admin_slay : Zabija gracza.
admin_slayteam : Zabija dana drużynę.
admin_spawn : Tworzy nowy przedmiot danej klasy.
admin_ssay : Komunikat do wszystkich z ukryciem nadawcy.
admin_stack: Ustawia wszystkich graczy w piramidkę na głowie.
admin_startvote: Rozpoczyna głosowanie.
admin_t : Zmienia drużynę danego gracza na T.
admin_teamplay : Ustawia wartość zmiennej mp_teamplay.
admin_teleport : Teleportuje gracza w podane miejsce.
admin_timeleft: Pokazuje, ile zostało czasu do końca mapy.
admin_timelimit : Ustawia wartość zmiennej mp_timelimit.
admin_tsay [kolor] : Wypisuje wiadomość po lewej stronie ekranu.
admin_unban : Odbanowuje podane WONid lub IP.
admin_ungag : Pozwala graczowi mówić, jeśli poprzednio mu się tego zabroniło.
admin_unllama : Cofa efekt komendy admin_llama w stosunku do gracza.
admin_unpause: Uniemożliwia pauzowanie gry klawiszem Pause.
admin_userlist [ksywa]: Pokazuje listę graczy na serwerze.
admin_userorigin : Zwraca współrzędne danego gracza.
admin_vote_kick : Rozpoczyna głosowanie za wykopaniem danego gracza.
admin_vote_map : Rozpoczyna głosowanie za zmiana mapy.
admin_vote_restart: Rozpoczyna głosowanie za restartem mapy.
admin_vsay : Rozpoczyna głosowanie na podany temat.
admin_weaponscheck on/off : Włącza/wyłącza restrykcje broni.


KOMENDY DO AMX


amx_ban
Użycie: amx_ban [reason] - Banowanie gracza na serwerze na określony czas z podaniem powodu.

amx_banid
Użycie: amx_banid [reason] - Banowanie gracza na serwerze na określony czas z podaniem powodu. Ban zakładany jest na STEAM_ID.

amx_banip
Użycie: amx_banip [reason] - Banowanie gracza na serwerze na określony czas z podaniem powodu. Ban zakładany jest na IP.

amx_banmenu
Użycie: amx_banmenu - Wyświetla menu do banowaniagraczy.

amx_cancelvote
Użycie: amx_cancelvote - Anuluje toczące się głosowanie.

amx_cfg
Użycie: amx_cfg - Ładuje plik konfiguracyjny z ustawieniami.

amx_cfgmenu
Użycie: amx_cfgmenu - Wyświetla menu z gotowymi konfiguracjami serwera.

amx_chat
Użycie: amx_chat < message > - Chat służący do porozumiewania się pomiędzy administratorami. Zwykli gracze nie widzą tekstu pisanego z tą komendą.

amx_clcmdmenu
Użycie: amx_clcmdmenu - Wyświetla menu z komendami wykonywanymi na komputrze gracza.

amx_cmdmenu
Użycie: amx_cmdmenu - Wyświetla menu z komendami wykonywanymi na serwerze.

amx_csay
Użycie: amx_csay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w centralnym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

amx_ccsay
Użycie: amx_csay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w centralnym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

amx_cvar
Użycie: amx_cvar [value] - Zmienia cvary serwera, pozwala dostosować konfigurację.

amx_cvarmenu
Użycie: amx_cvarmenu - Wyświetla menu z cvarami, pozwala na szybkie zmiany konfiguracji.

amx_ffmenu
Użycie: amx_ffmenu - Wyświetla menu pozwalające zmienić opcje "friendly fire".

amx_fsay
Użycie: amx_fsay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w podamym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

amx_fsayy
Użycie: amx_fsayy < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w podamym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

amx_help
Użycie: amx_help; amx_help 11; amx_help 21; amx_help 31; itp. - Jedna z najważniejszych opcji AMXa. Wyświetla listę oraz pomoc dostępnych komend (w zależności od poziomu dostępu) podczas pisania w konsoli. Przydatna jak aturat nieznamy kompletnej składni komendy.

amx_kick
Użycie: amx_kick [reason] - "Wykopanie" gracza z serwera na określony czas z podaniem powodu.

amx_kickmenu
Użycie: amx_kickmenu - Wyświetla menu do "kopania" graczy.

amx_knives
Użycie: amx_knives <1|0> - Włacza tryb gry "tylko noże".

amx_leave
Użycie: amx_leave [tag] [tag] [tag] - Pozwala pozostać na serwerze graczom którzy mają wpisane określone tagi. Gracze bez określonych tagów zostają odłaczeni z serwera. Przydaje się przez meczem klanowym jeśli gracze nie biorący udziału w meczu nie opuścili serwera.

amx_map
Użycie: amx_map [delay in sec.] - Wywołuję zmianę mapy. Jeśli nie podamy czasu po jakim mapa ma sie zmienić zmiana następi natychmiast.

amx_mapmenu
Użycie: amx_mapmenu - Wyświetla menu z którego można wybrać mapy do zmany. Menu ma jedną wade nie ma tam wszystkich map a rzadko kiedy headadminom serwerów chce sie dopisywać wszystkie mapy.

amx_nopas
Użycie: amx_npass - Zdejmuje hasło założone na serwer.

amx_password
Użycie: amx_password - Zakłada hasło na serwer.

amx_pause
Użycie: amx_pause - Pauzuje serwer.

amx_paucecfg
Użycie: amx_pausecfg [name] - Pozwala zarządzać pracą pluginów.

Komendy:
off - pałzuje wszystkie pluginy nie bądące na liście
on - włącza wszystkie pluginy
stop - wyłacza plugin
pause - pałzuje plugin
enable - włacza plugin
save - zapisuje listę wyłaczonych pluginów
clear - czyści listę wyłaczonych pluginów
list - wyświetla listę pluginów
add - ustawia flagę że plugin nie może być pauzowany
amx_pausecfgmenu
Użycie: amx_pausecfgmenu - Wyświetla menu w którym można zarządzać pracą pluginów.

amx_psay
Użycie: amx_psay < player > < message > - Wysyła prywatną wiadomość do określonego gracza.

amx_rcon
Użycie: amx_rcon - Pozwala podczas gry na wywyłanie poleceń rcona.

amx_restmenu
Użycie: amx_restmenu - Wyświetla menu w którym można ustawić restrykcje kupowania borni i ekipunku.

amx_restrict
Użycie: amx_restrict
[keys] - Wstawia restrykcje dotyczące kupowania broni. Jeśłi nie wprowadzi się nic w pole "keys" restrykcje zostanązdjęte.

Menus: "buy", "pistol", "shotgun", "sub", "rifle", "machine", "item"
Team: "T", "CT"
Keys: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"
amx_say
Użycie: amx_say - Wysyła wiadomość na chacie do wszystkich graczy.

amx_scrollsay
Użycie: amx_scrollsayy < color > < message > - Wyświetla kolorowe przewijane wiadomości na HUD na dole ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

amx_scrollsayy
Użycie: amx_scrollsayyy < color > < message > - Wyświetla kolorowe przewijane wiadomości na HUD na dole ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

amx_slap
Użycie: amx_slap [power] - Udeża gracza z zadaną siła odbierając mu HP.

amx_slapmenu
Użycie: amx_slapmenu - Wyświetla menu pozwalające udeżać lub uśmiercać graczy.

amx_slay
Użycie: amx_slay - Uśmierca gracza.

amx_speachmenu
Użycie: amx_speachmenu - Wyświetla menu pozwalające na wykonywanie komend głosowych na serwerze.

amx_statscfg
Użycie: amx_statscfg [parameters] ...

Komendy:
on - włacza określoną opcję
off - wyłacza określoną opcję
save - zapisuje konfiguracje statystyk
load - ładuje konfigurację statystyk
list [id] - wyświetla status statystyk
add - dodaje statystykę do listy
amx_statscfgmenu
Użycie: amx_statscfgmenu - Wyświetla menu pozwalające w łatwy sposób zarządzać konfiguracją statystyk.

amx_teammenu
Użycie: amx_teammenu - Wyświetla menu do zadządzania drużynami.

amx_teleportmenu
Użycie: amx_teleportmenu - Wyświetla menu do teleportacji.

amx_tsay
Użycie: amx_tsay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD z lewej storny ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

amx_tsayy
Użycie: amx_tsayy < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD z lewej storny ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

amx_unban
Użycie: amx_unban - Zdejmuje bana z WONID lub IP.

amx_vote
Użycie: amx_vote - Włącza głosowanie na dowolny temat.

amx_voteban
Użycie: amx_voteban - Włącza głosowanie za zbanowaniem gracza na serwerze.

amx_votekick
Użycie: amx_votekick - Włącza głosowanie za "wykopaniem" gracza z serwera.

amx_votemap
Użycie: amx_votemap [map] [map] [map] - Włącza głosowanie na wybrane mapy. Max. pięc map!

amx_votemapmenu
Użycie: amx_votemapmenu - Wyświetla menu do głosowania ma mapy.

amx_who
Użycie: amx_who - Wyswietla kto jest aktyalnie na serwerze. Dodatkowo podaje który gracz posiada prawa do adminowania serwerem.

amxmodmenu
Użycie: amxmodmenu - Wyswietla menu w któym można administrować serwerem.

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Odwiedzilo nas juz 30757 odwiedzającyosob.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=